تـــــــــــــازه ها

گزارش دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان و دانشگاه شهید بهشتی

این جشنواره با حمایت و همکاری بسیار مناسب مؤسسات و نهادهای مرتبط برگزار شد که قطعاً همکاری و حمایت آن ها در برگزاری هر چه بهتر این جشنواره نقش به سزایی داشته است...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 گزارش دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان و دانشگاه شهید بهشتی

گزارش دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان و دانشگاه شهید بهشتی

این جشنواره با حمایت و همکاری بسیار مناسب مؤسسات و نهادهای مرتبط برگزار شد که قطعاً همکاری و حمایت آن ها در برگزاری هر چه بهتر این جشنواره نقش به سزایی داشته است...

برترین ها در بخش سمینارهای علمی

در این مطلب گروه های برتر در بخش سمینارهای علمی دوازهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی شده اند ...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
برترین ها در بخش سمینارهای علمی

برترین ها در بخش سمینارهای علمی

در این مطلب گروه های برتر در بخش سمینارهای علمی دوازهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی شده اند ...

تقدیری ها در بخش سمینارهای علمی

در این مطلب گروه های تقدیری در بخش سمینارهای علمی دوازهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی شده اند ...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
 تقدیری ها در بخش سمینارهای علمی

تقدیری ها در بخش سمینارهای علمی

در این مطلب گروه های تقدیری در بخش سمینارهای علمی دوازهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی شده اند ...

برترین ها در بخش غرفه های نمایشگاهی

برترین ها در بخش غرفه ها در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در پانزدهم اردیبهشت ماه سال 96 ...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
برترین ها در بخش غرفه های نمایشگاهی

برترین ها در بخش غرفه های نمایشگاهی

برترین ها در بخش غرفه ها در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در پانزدهم اردیبهشت ماه سال 96 ...

تقدیری ها در بخش غرفه های نمایشگاهی

در این مطلب گروه های تقدیری در بخش غرفه های نمایشگاهی دوازهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی شده اند ...
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تقدیری ها در بخش غرفه های نمایشگاهی

تقدیری ها در بخش غرفه های نمایشگاهی

در این مطلب گروه های تقدیری در بخش غرفه های نمایشگاهی دوازهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی شده اند ...

برترین ها در بخش مسابقات علمی

در این مطلب برترین های مسابقات علمی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی می گردند....
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
برترین ها در بخش مسابقات علمی

برترین ها در بخش مسابقات علمی

در این مطلب برترین های مسابقات علمی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی می گردند....

تقدیری ها در بخش مسابقات علمی

در این مطلب تقدیر های مسابقات علمی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی می گردند....
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تقدیری ها در بخش مسابقات علمی

تقدیری ها در بخش مسابقات علمی

در این مطلب تقدیر های مسابقات علمی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی می گردند....